Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Кафедра хімії та біохімії

Кафедра хімії та біохімії

 

 

 

 

Положення про кафедру

План роботи кафедри 

Навчальні програми 

Освітня програма спеціальності 014. Середня освіта. Хімія

Індивідуальні плани викладачів

Графік проведення консультацій

Інформаційний пакет спеціальності

Графік випуску навчально-методичної літератури

Графік проведення відритих занять

Наукова робота кафедри

 

 

У 2014 році була створена кафедра Хімії та Біохімії.

 

За кафедрою закріплені предмети хімічного напрямку:
1. Хімія загальна та неорганічна
2. Хімія органічна

3. Хімія аналітична
4. Фізична та колоїдна хімія
5. Біохімія
6. Молекулрна біологія
7. Методика навчання хімії
8. Хімія високомолекулярних сполук та ін.

 

  

Склад кафедри

 

 

Ющишина Ганна Миколаївна – в.о. завідуючого кафедри, кандидат хімічних наук, доцент кафедри. Закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова. Тема дисертації : «Кинетические особенности окислительно-восстановительных реакций цитохрома с и низкомолекулярных соединений в обращенных мицеллах поверхностно-активных веществ» Кількість наукових праць більше 60, з них 20 у зарубіжних виданнях.

 Викладає дисципліни:

 

 

 

 

 

Пасічник Марія ВалеріївнаПасічник Марія ВалеріївнаПасічник Марія Валеріївна – кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри. У 2007 р. закінчила Херсонський державний університет. Тема дисертації: «Розробка композиційних складів для формування полімерного покриття на поверхні текстильного матеріалу». У 2012 році стала Лауреатом Премії Президента України для молодих вчених. Кількість наукових праць більше 30, з них 7 у зарубіжних виданнях.

Викладає дисципліни:

 

 

 

Ларичева Олена Миколаївна – кандидат біологічних наук. Закінчила з відзнакою Херсонський педагогічний інститут імені Н.К. Крупської у 1994 році. В університеті імені В.О. Сухомлинського працює з 2007 року. З 2012 року працює на посаді заступника декана біологічного факультету. Кількість наукових праць - 41, з них 6- у зарубіжних виданнях, 2 випущених посібника. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності "Біохімія"

 

 Викладає дисципліни:

   

 

 

Цвях Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук. Закінчила Черкаський державний університет у 2001 році. Підготовлена до захисту та пройшла попередній захист за такою темою: «Особливості прооксидантно-антиоксидантного стану тканин шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну». Кількість наукових праць - 21, з них 2 у зарубіжних виданнях. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності "Біохімія"

 

Викладає дисципліни:

 

 

Бабич Олександр АнатолійовичБабич Олександр АнатолійовичБабич Олександр Анатолійович – викладач кафедри. В 2013 році вступив до очної аспірантури МНАУ за спеціальністю "Агрогрунтознавство і агрофізика". Закінчив аспірантуру в 2016 році. Планується захист кандидатської дисертації за темою «Сучасна трансформація іригаційних показників поливної води Південно-Бузьської зрошувальної системи».

 

Викладає дисципліни:

Фізична та колоїдна хімія

Біоорганічна хімія

Комп'ютерна хімія

Методика розвязання задач з хімії

Методика викладання хімії

 

 

 

Лаборанти кафедри 

 

 

 

 

 

 Терещенко Олена Вікторівна

Старший лаборант кафедри хімії та біохімії

Приймає участь у розробленні та виготовленні навчально-наочного матеріалу, навчально-методичної документації відповідно до профілю лабораторії, навчально-методичного кабінету. Приймає участь в оновленні і поповненні матеріально-технічної бази, в постановці нових лабораторних робіт.Сприяє своєчасному забезпеченню лабораторії, навчально-методичного кабінету, навчальними матеріалами та сучасним обладнанням, естетичного оформлення робочих місць студентів.Організовує друкування, розмноження, роздачу підготовлених для студентів контрольних робіт, планів семінарських занять та інших навчально- методичних посібників.

 

 

<!--[endif]-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Інна Юріївна

Народилася 9 лютого 1996 року. На даний момент продовжує навчання в Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського, здобуває ступінь магістра за спеціальністю "Цитологія та гістологія". Працює над магістерською роботою на тему "Цитогістологічна характеристика мікроциркуляторного русла твердої оболонки головного мозку людини"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові праці  викладачів нашої кафедри за 2014- 2018 н.р.:

 

 Ющишина Г.М.

 

1.  N.I. Kuskova, V.Yu. Baklar’, A.Yu. Terekhov, S.V. Petrichenko, P.L. Tsolin, and A.P. Malyushevskaya. Synthesis of Carbon Nanomaterials from Gases Generated in the Course of the Electrodischarge Treatment of Organic Liquids - Surface Engineering and Applied Electrochemistry. - 2014, №2, С. 101-105.(Scopus)

2. Yushchishina A. N. On the mechanism of electric discharge enhancement of processes for purifying plant fibers from noncellulose substances: Part 2. chemical and electrophysical influence of electric discharge on an aqueous medium—experimental investigations. /Yushchishina, A. N., Malyushevskii, P.P., Malyushevskaya, A.P..//Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2017, 53 (4), pp. 383-393. (Scopus)

3. Ющишина А.Н. Методы утилизации углеродсодержащих отходов / Н.И.Кускова, А.Н.Корзинова, С.А.Хайнацкий, Ющишина А.Н. Д.И.Челпанов //Вісник НТУ «ХПП», 2017, - №15(1237). – С.73-78

4. Г.М.Ющишина Гетерокоагуляція наночастинок срібла на поверхні волокнистих матеріалів/ Г.М.Ющишина, М.М.Мельник, В.В.Кишкарьова, А.С.Сорокін Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Біологічні науки.- Миколаїв, травень 2017. - №1(8). – С.68-71

5. Г.М.Ющишина Отримання поліфункціональних волокнистих матері-алів гетерокоагуляційними методами /Г.М.Ющишина, М.М.Мельник //Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Біологічні науки.- Миколаїв, грудень 2017. - №2(9). – С

6. Yushchishina A.N.On possible processes of the formation of carbon nanomaterials with electrodischarge treatment of hydrocarbons// Surface and Applied Electrochemistry , 2015, 51 (3), pp. 203-207. (Scopus) 

7. А.П. Малюшевська, П.П. Малюшевський, О.О. Зубенко, Г.М. Ющишина Електророзрядна делігніфікація лляного волокна з одночасним використанням хімічних реагентів. - Миколаїв: Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського Серія «Біологічні науки». 2014. - Вип.6.2 (107). – С.97-100.

8.  Г.М. Ющишина Знезараження питної води із застосуванням електророзрядного алюміній гідроксиду. - Миколаїв: Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського Серія «Біологічні науки». 2014. - Вип.6.3 (113). – С.122-125.

9. Триколенко І.А., Романкевич О.В., Ющишина Г.М. Характеристика дисперсій срібла, отриманих за Оствальдом. - Миколаїв: Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського Серія "Біологічні науки". 2015. - Вип.1(4) - С.60-63.

10. Григоренко Є.В., Ющишина Г.М. Седиментаційні та фільтраційні характеристики гідроксосполук алюмінію, отриманих хімічним та електророзрядними методами. - Миколаїв: Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського Серія "Біологічні науки". 2015. - Вип.1(4) - С.76-79.

11. Н.І. Кускова, Д.І. Челпанов, Г.М. Ющишина. О возможных процессах формирования углеродных наноматериалов при электроразрядной обработке углеводородов. - Кишинев: журнал "Электронная обработка материалов", 2015. - №51(3). - С.1-5.

12. Малюшевский П.П., Малюшевская А.П., А.Н. Ющишина. К механизму электроразрядной интенсификации процессов очистки растительных волокон. - Кишинев: журнал "Электронная обработка материалов", 2015.

 

 

Пасічник М.В.

 

1. Пасечник М.В. Исследование адгезионного взаимодействия полимерных композиций с поверхностью текстильного материала / М.В. Пасечник // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - 4/6(70). - С. 18-22.

2. Пасечник М.В. Влияние скорости сдвига на вязкость полимерных композиций при формировании покрытий на поверхности текстильного материала / М.В. Пасечник // Вестник Хмельницкого национального университета. - 2015. - №3. - С. 78-83. 

 

Ларичева О.М.

 

1. Ларичева Е.Н. Влияние недостатка мелатонина на прооксидантно-антиоксидантный статус органов / Е.Н. Ларичева, Л.Д.Чеботарь, Е.И. Антонова, Я.В. Анасевич [и др.] // Активные формы кислорода, оксида азота, антиоксиданты и здоровье человека // Материалы восьмой национальной научно-практической конференции с международным участием. - Смоленск: ООО "ТМ Диджитал". 2014. - С. 222-225.

2.  Ларичева О.М. Вплив мелатоніну та цілодобового освітлення на прооксидантно-антиоксидантий баланс у щурів / Е.М. Ларичева, С.В. Семенчук, О.А. Цвях, Л.Д. Чеботарь [и др.] // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д. Будак, гол. Ред.. сер. І.В. Наконечний. – Випуск 6.2 (107). – (Серія «Біологічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 40-45.

3. Ларичева О.М. Зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи легень у щурів в умовах різної активності епіфізу // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д. Будак, гол. Ред.. сер. І.В. Наконечний. – Випуск 6.3 (113). – (Серія «Біологічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 63-68.

4. Tsvyakh O. The influence of immobilization stress on the prooxidant-antioxidant system in the stomach of rats under short- and long -term hypomelatoninemia / O. Tsvyakh, E. Laricheva // Український біохімічний журнал, 2014. - т. 86, №5 (додаток 1). - С. 219 (наукометрична база Scopus).

5.Головльова О.В. Морфо-фізіологічні реакції легень щурів на внутрішньо шлункове введення 2,5% розчину аміаку як продукту життєдіяльності гелікобактерної інфекції в експериментальних умовах / О.В. Головльова, Н.П. Алієва, А.О. Авраменко, О.М. Ларичева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського  : збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д. Будак, гол. Ред.. сер. І.В. Наконечний. – Випуск 1(4). – (Серія «Біологічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 15-21.

 

Цвях О.О.

 

1. Цвях О.А. Вплив мелатоніну та цілодобового освітлення на прооксидантно-антиоксидантий баланс у щурів / Е.Н. Ларичева, С.В. Семенчук, О.А. Цвях, Л.Д. Чеботарь [и др.] // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д. Будак, гол. Ред.. сер. І.В. Наконечний. – Випуск 6.2 (107). – (Серія «Біологічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 40-45.

2. Tsvyakh O. The influence of immobilization stress on the prooxidant-antioxidant system in the stomach of rats under short- and long -term hypomelatoninemia / O. Tsvyakh, E. Laricheva // Український біохімічний журнал, 2014. - т. 86, №5 (додаток 1). - С. 219 (наукометрична база Scopus).

3. Цвях О.О. Вплив іммобілізаційного стресу на стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії // Науковий вістник МНУ імені В.О.Сухомлинського «Актуальні проблеми біології та екології. Біологічні науки» - Випуск 2. – 2014. - С. 79-85.

4. Цвях О.О. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку білих щурів при моделюванні пептичної виразки на тлі короткотривалої гіпомелатонінемії // Науковий вістник МНУ імені В.О.Сухомлинського «Актуальні проблеми біології та екології. Біологічні науки» - Випуск 2. – 2014. - 109-115.

5. Цвях О.О. Влияние избытка мелатонина на прооксидантно-антиоксидантный статус органов / Л.Д. Чеботарь, Е.И. Антонова, Я.Н. Анасевич, Цвях О.О., М.Ш. Гильмутдинова, Н.А. Дмитренко, С.В. Семенчук, Ю.Д. Френкель, О.И. Цебржинский // Активные формы кислорода, оксида азота, антиоксиданты и здоровье человека // Материалы восьмой национальной научно-практической конференции с международным участием. - 2014. – С. 220-222.

6.  Цвях О.О. Влияние недостатка мелатонина на прооксидантно-антиоксидантный статус органов / Л.Д. Чеботарь, Е.И. Антонова, Я.Н. Анасевич, М.Ш. Гильмутдинова, Н.А. Дмитренко, С.В. Семенчук, Ю.Д. Френкель, О.И. Цебржинский // Активные формы кислорода, оксида азота, антиоксиданты и здоровье человека // Материалы восьмой национальной научно-практической конференции с международным участием. - 2014. – С.222-225.

 

  Наукова робота кафедри

На кафедрі виконуються дві НДР:
1. ДР 0116U006386 «Взаємодія наночастинок срібла з біообєктами»
2. ДР 0115U003323 «Розробка розрядно-імпульсних методів реалізації само поширюваного високотемпературного синтезу (СВС) в екзотермічних системах для отримання вуглецевих та метало вуглецевих наноматеріалів» (Сумісно з Інститутом імпульсних процесів та технологій НАН України). 

3. Кафедра бере участь у міжнародному проекті  Erasmus+

«Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions/DocHub. 

 

 

Викладачі кафедри Цвях О.О., Ларичева О.М. та Бабич О.А. підготовлені до захисту та пройшли попередній захист за такими темами:

 

 

1.Бабич О.АСучасна трансформація іригаційних показників поливної води Південно-Бузької зрошувальної системи»

 

 

2. Ларичева О.М. « Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на прооксидантно-антиоксидантний стан легень»

 

 

3. Цвях О.О. «Особливості прооксидантно-антиоксидантного стану тканин шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну»

  

 

Аудиторії , які закріплені за кафедрою:

 

Науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія (лаб. № 312), лабораторія органічної та біоорганічної хімії (лаб. № 310), лабораторія біохімії, молекулярної біології та біотехнології (лаб. № 311), лабораторія загальної та неорганічної хімії (лаб. № 308).

 

1. Науково – дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія (лаб. № 312), доцент, к. х. н. Ющишина Г.М , старший лаборант Гладких Т.М.

 

У даній аудиторії виконуються кваліфікаційні роботи спеціалістів та магістрів

 

Робочий стіл та полиці для хімічних реактивів

Студенти працюють з витяжною шафою

Дистилятор електричний ДЕ-5

Шафа для хімічного посуду

Стерилізатор паровий ГК–20 автомат та Шейкер-інкубатор ES – 20/60

Іономер лабораторний І – 160М

 

 Термостат електричний сухоповітряний ТС – 1/80 СПУ

Магнітна мішалка 79-1 

 Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК - 9

 Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК - 9 

Центрифуга лабораторна Опн – 3.02 «Дастан»

 Стерилізатор повітряний ГП 80 

Ваги лабораторні AD50/AD3000

 Ваги лабораторні AD50/AD3000 

Ваги електронні

 Термостат TDB - 120

 ДНК - технологія

Міні-ротатор Bio RS – 24

 

 

 

2. Лабораторія органічної та біоорганічної хімії (310 ауд.), в.о. доцента Пасічник М.В.

 лаборант 

1. Органічна хімія

2. Біоорганічна хімія

3. Хімія високомолекулярних структур

4. Неорганічний та органічний синтез

5. Спецлабпрактикум № 1

6. Спецлабпрактикум № 2

 

 

 

Робочі місця та полиці з хімічними реагентами

 

Під час виконання лабораторної роботи

В аудиторії міститься багато наочності та таблиць в помічь студентам

  Хімічні реагенти, які використовуються студентами під час лабораторних занять

 

 

3. Лабораторія біохімії, молекулярної біології та біотехнології (311 ауд), викладач Цвях О.О., старший викладач Ларичева О.М.

 лаборант 

1. Біохімія

2. Молекулярна біологія

4. Біотехнологія

5. Хімічна технологія

 

 

Під час заняття

Під час заняття

 Під керівництвом викладача студенти практично самостійно виконують лабораторні роботи

 

 

 

4. Лабораторія загальної та неорганічної хімії (308 ауд.), к.х.н., доцент Ющишина Г.М.

 лаборант 

1. Хімія загальна та неорганічна

2. Аналітична та фізична хімія

3. Фізична та колоїдна хімія

4. Аналітична хімія

5. Спецлабпрактикум Фіз.-хім. методи аналізу

 

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

 

Полиці з хімічними реагентами та робочі столиПолиці з хімічними реагентами та робочі столи

 

Столи та полиці з хімічними реагентами, хімічним посудом та результатами хімічних реакцій, які проводили студенти на заняттяхСтоли та полиці з хімічними реагентами, хімічним посудом та результатами хімічних реакцій, які проводили студенти на заняттях

 

БідистиляторБідистилятор

 

Під час виконання лабораторної роботиПід час виконання лабораторної роботи